Yrittäjälle

 

YRITTÄJÄLLE


Yrittäjäksi kouluttautuminen

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Tästä saat lisätietoa sivulta Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Uravalmennus tutustuttaa yrittäjyyteen

Kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai harkitset sitä, uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Valmennukset

  • antavat yleiskuvan yrittäjyydestä
  • valottavat käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta
  • selvittävät ja arvioivat, millaiset valmiudet ja edellytykset osallistujilla on yrittäjyyteen

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa

  • yrittäjyydestä
  • yrityksen perustamisesta
  • yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta

Koulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa opiskelija voi perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Koulutus syventää tietoja muun muassa

  • rahoituksesta, laskentatoimesta ja verotuksesta
  • markkinoinnista
  • yrittämisen riskeistä
  • työnantajana toimimisesta

Tavoitteena voi olla kehittää alueita, joita yrittäjä pitää ongelmallisina sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä. Koulutus voi tähdätä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osaan.

____________________________


Yrittäjä ja työttömyysturva

Jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikanasi, yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta ajalta työttömyysetuutta.Työttömyysetuuteesi vaikuttaa, jos toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa työssä. Ota selvää, miten oma tilanteesi vaikuttaa työttömyysturvaasi.


TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä.

Arviointi ei välttämättä ole yhden-

mukainen esimerkiksi verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa.


Työttömyysturvajärjestelmässä on merkitystä muun muassa


    YEL- tai MYEL-vakuutuksella

    työskentelyllä yrityksestä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana

    omistusosuudella yrityksessä.


Omistusosuus koskee myös perheen-

jäsenten omistusosuuksia ja omistamista niin sanotun väliyhtiön kautta.


Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys


TE-toimisto selvittää ensin, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Jos olet, TE-toimisto selvittää, työllistytkö yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti. Jos et ole palkansaaja etkä yrittäjä, voit olla omassa työssä työllistyvä. Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi omaishoitajat. TE-toimisto selvittää, työllistytkö omassa työssäsi pää- vai sivutoimisesti.


Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Työllistymisesi on päätoimista, jos yritystoimintasi tai oman työsi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa on vain toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä, etuuden maksaja ottaa huomioon yritystoimintasi tulot ja sovittelee työttömyysetuuden sen mukaan.

Lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä


Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa  kestävään toimeksiantosuhteessa tehtävään työhön, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Yritystoiminnasta saamasi tulo  sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.


Yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana


Jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikanasi, yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän

ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta

ajalta työttömyysetuutta. Jos saat tuloa yritystoiminnasta kyseessä olevan neljän kuukauden aikana,

sinulle maksetaan soviteltua työttömyysetuutta.


Neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan kuten nykyisin. Jos yritystoiminnan arvioidaan olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy.

Jos yritystoiminta on sivutoimista, voit edelleen saada työttömyys-etuutta. Ratkaisu koskee vain neljän

kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta. Arvioinnissa hyödynnetään tietoa yritystoimintasi todellisesta työmäärästä

neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Jos muuta näyttöä työmäärästä ei ole saatavilla, perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä.


Jos saat työttömyysetuutta yritystoiminnan ajalta, sinun on haettava kokoaikatyötä eikä yritystoiminta ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi

tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.

Jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta, seurauksena voi olla korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoitteen asettaminen.


Neljän kuukauden jakso koskee sekä työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea saavia.


Neljän kuukauden määräaika voi alkaa alusta, jos kyseessä on uusi yritystoiminta, kun olet täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.


Samaan yritystoimintaan ei voi saada uudelleen työttömyysetuutta.


Yritystoiminnan päättyminen


Kun lopetat yritystoiminnan tai oman työn, TE-toimisto tutkii edellytyksesi saada työttömyysetuutta.


Päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa voi päättyä yrityksen lopettamiseen tai jossain tilanteissa, kun henkilön työskentely yrityksessä päättyy. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi toimeksiannon päätyttyä.


Yrittäjän perheenjäsen voi saada työttömyysetuutta tietyissä tilanteissa, kun hänen työskentelynsä yrityksessä päättyy.


Päätoiminen työllistyminen omassa työssä voidaan katsoa päättyneeksi, kun TE-toimisto saa työnhakijalta luotettavan tiedon siitä, että toimintaa ei enää jatketa.


Lisätietoja TE-toimistoista ja

työttömyysetuuden maksajilta:

Kela ja Työttömyyskassat


Linkki www.kela.fi

www.ytk.fi

www.te-palvelut.fi/